הצהרת בריאות והתחייבות המטופל

ברצוני לקבל שירותי ספא ולהשתמש בציוד השייך לכם ולפיכך אני מצהיר/ה:

  • כי אני כשיר/ה פיזית לקבלת הטיפולים
  • כי אינני סובל/ת מבעיות רפואיות כלשהן ו/או מחלות ולא עברתי ניתוחים שעלולים לסכן אותי.
  • כי במידה ויחול שינוי כלשהו במצבי הבריאותי, ידוע לי כי באחריותי להודיעכם על כך.
  • כי האחריות להחליט באם מצבי הגופני מתאים להשתתפות בטיפול חלה עלי בלבד.

 

[chimpy_form forms="1"]